Layer 1
Sauna Ridderrode is geïnspireerd door legendes uit alle windstreken Verscholen in de bosrijke duinen, tegenover de ruïne van kasteel Brederode

De algemene voorwaarden van Sauna-Thermen Ridderrode


Artikel 1 Doel.
De algemene voorwaarden en de overige door Sauna-Thermen Ridderrode opgestelde voorwaarden hebben het doel de (rechts)positie tussen de sauna gasten en Sauna-Thermen Ridderrode voorafgaande aan de (reservering)overeenkomsten te regelen. De voorwaarden dienen voorts tot het handhaven van de reinheid, rust en orde in de sauna teneinde de gasten een ongestoord verblijf te bieden.

Artikel 2 Definities.
Afrekenen,
    Het contant, door bank- of giro overschrijving, pin –, credit card of internet betaling voldoen van de reservering en of factuur tegen afgifte van een bewijs van betaling.
Annulering, De in schriftelijke vorm door de gast aan Sauna- Thermen Ridderrode gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen sauna -, horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Sauna-Thermen Ridderrode aan de gast vooraf gedane mededeling dat een of meer overeengekomen sauna -, beauty -, horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt kunnen worden.
Arrangementen,
    Aanbiedingen van Sauna-Thermen Ridderrode voor sauna entree, massage behandelingen al dan niet in combinatie met horecadiensten.
Complex,
    Tot het complex behoren alle binnen – en buitenruimten, al dan niet toegankelijk voor gasten, waarvan de gast weet of in redelijkheid kan weten of kan begrijpen dat deze deel uitmaken van de aan Sauna-Thermen Ridderrode ten dienste staande ruimten.
Factuurwaarde, De factuurwaarde van de gesloten sauna -, horecaovereenkomst, zijnde de geldelijke tegenprestatie die de gast aan Sauna-Thermen Ridderrode verschuldigd is voor de door Sauna-Thermen Ridderrode verleende diensten.
Gast, De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de gast gesloten sauna -, horecaovereenkomst één of meer sauna -, horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast wordt gesproken, wordt zowel de gast, de klant, als degenen die de gast vergezellen bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
Goederen, Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
Groepsreserveringen,
    Een reservering wordt als groepsreservering beschouwd indien op één reservering tegelijkertijd voor 4 of meer personen een overeenkomst voor sauna -, horecadiensten wordt gesloten.
Klant,
De natuurlijke -, of rechtspersoon die met Sauna-Thermen Ridderrode een sauna -, horecaovereenkomst heeft gesloten.

Meerbadenkaart,
Een meerbadenkaart van Sauna-Thermen Ridderrode is gast gebonden en geeft in de meest ruime zin van het woord recht op het aantal op de kaart vermelde saunabezoeken. De kaart kan de vorm van een tegoed saldo aannemen op een debiteurennummer in de administratie van de sauna en/of een elektronisch saldo op een door de sauna uitgegeven saunapas.
Meerbadenkaarthouder,
De houder van een meerbadenkaart van Sauna-Thermen Ridderrode die recht geeft op het aantal daarop vermelde saunabezoeken.
No Show, Het zonder annulering geen gebruik maken door een gast van een op grond van een overeenkomst door Sauna-Thermen Ridderode te verstrekken sauna -, horecadienst waarbij de gast niet of meer dan een half uur later dan het afgesproken tijdstip verschijnt of op andere wijze niet (volledig) voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
Overeenkomst, reserveringsbevestiging, Een overeenkomst tussen Sauna-Thermen Ridderrode en een gast betreffende één of meer door Sauna-Thermen Ridderrode  te verlenen diensten tegen een door de gast te betalen prijs.
Restaurant, bar, Locatie waarin onder de verantwoordelijkheid van Sauna-Thermen Ridderrode eten en drinken verstrekt wordt.
Het door Sauna-Thermen Ridderrode verstrekken van eten, drinken, het ter beschikking stellen van saunafaciliteiten, het verlenen van massagebehandelingen, alles met de daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de meest ruime zin van het woord.
Saunapas,
De saunapas is een chipkaart met geldswaarde. De houder van de kaart is na uitgifte door de sauna zelf verantwoordelijk voor de kaart. In geval van vermissing of diefstal vervalt de kaart. Een eventuele resterend tegoed op de saunakaart wordt niet vergoed.

Artikel 3 Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle sauna -, horecaovereenkomsten, evenals op alle aanbiedingen betreffende de totstandkoming van deze sauna -, horecaovereenkomsten. Indien deze voorwaarden in andere voorwaarden nadrukkelijk van de hand worden gewezen, of andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Sauna-Thermen Ridderrode BV.
Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en zal per geval worden beoordeeld. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts rechtsgeldig na een schriftelijke bevestiging daarvan door de directie van Sauna-Thermen Ridderrode.
Zijn de algemene voorwaarden van Sauna-Thermen Ridderrode eenmaal rechtsgeldig van toepassing verklaard op een bepaalde sauna -, of horeca horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van deze algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende sauna -, of horeca horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of anderszins niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten.
Sauna-Thermen Ridderrode kan te allen tijde en om welke reden dan ook het sluiten van een sauna -, horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
Alle door Sauna-Thermen Ridderrode gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een sauna -, horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet Sauna-Thermen Ridderrode, binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de gast, een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Voor meerbadenkaarthouders geldt dat, in de situatie dat sprake is van onvoldoende ruimte of capaciteit, zij op een later moment (wanneer voldoende ruimte of capaciteit beschikbaar is) van hun, op grond van de meerbadenkaart, toekomende rechten gebruik dienen te maken.
Sauna -, horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (reisbureaus, andere sauna -, horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van de gast(en), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Deze tussenpersonen zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten. Sauna-Thermen Ridderrode is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.
De huisregels voor het gebruik van de sauna -, en horecafaciliteiten worden geacht onlosmakelijk deel van deze algemene voorwaarden uit te maken. De huisregels kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.
Om het complex te mogen betreden dient de gast minimaal 16 jaar zijn.
Het is voor de gasten verboden huisdieren mee te nemen in Sauna-Thermen Ridderrode. Bij misbruik kan de gast verwijderd worden uit het complex.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van Sauna-Thermen Ridderrode.
De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor Sauna-Thermen Ridderrode. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van de overeenkomst met Sauna-Thermen Ridderrode en de aard van de te verrichten sauna -, horeca horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
Sauna-Thermen Ridderrode zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 6 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in artikel 5 geldt de speciale regeling.
Sauna-Thermen Ridderrode is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, op grond van de sauna -, horeca horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen sauna -, horecadiensten te verlenen op de binnen het bedrijf van Sauna-Thermen Ridderrode gebruikelijke wijze.
De hiervoor genoemde verplichting geldt niet: a.    in geval van overmacht aan de zijde van Sauna-Thermen Ridderrode als bedoeld in artikel 12; b.    indien de gast (zonder bericht) niet of meer dan een half uur later verschijnt dan het  overeengekomen tijdstip; c. indien de gast de waarborgsom, of een (tussentijdse) betaling niet tijdig voldoet; d. Indien de gast op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij, uit welken hoofde ook, tegenover Sauna-Thermen Ridderrode heeft.
Sauna-Thermen Ridderrode is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst, in bewaring te nemen.
Indien Sauna-Thermen Ridderrode voor het in ontvangst, in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Sauna-Thermen Ridderrode goed huisvader op die goederen te letten, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
Sauna-Thermen Ridderrode ziet toe op de veiligheid, rust en orde binnen het sauna complex. Ten einde deze te waarborgen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen maakt Sauna-Thermen Ridderrode gebruik van camera toezicht. Bij de ingang wordt de gast hier door middel van borden op attent gemaakt.

Artikel 6-1 Verplichtingen van het restaurant.
Het restaurant is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en het overeengekomen eten en drinken te verstrekken in een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in het restaurant gebruikelijk is.
Indien geen eten of drinken van tevoren is overeengekomen dan verstrekt het restaurant op verzoek datgene van het eten en drinken dat het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overigens in artikel 6.1 bepaalde.
Het nuttigen van zelf meegebrachte eten - en drinkwaren is binnen Sauna-Thermen Ridderrode niet toegestaan.

Artikel 6-2 Verplichtingen van de massage afdeling.
Gasten die een sauna bezoek combineren met één of meerdere massage behandelingen ontvangen een bevestigingsbrief per e-mail of post waarin alle voorwaarden zijn opgenomen voor hun bezoek of annulering.
Sauna-Thermen Ridderrode geeft aan binnen welke tijdsperiode de behandeling(en) zullen plaats vinden.
Ten minste een half uur voor de aangegeven tijdsperiode dient de gast aanwezig te zijn in Sauna-Thermen Ridderrode.
Sauna-Thermen Ridderrode streeft ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de gast. Sauna-Thermen Ridderrode kan niet garanderen dat behandelingen gelijktijdig plaatsvinden.
 
Artikel 7 Annulering/beëindiging.
Sauna-Thermen Ridderrode accepteert geen groepsreserveringen. Indien uit de reserveringen blijkt dat van een groep sprake is, kan uiterlijk één week voordat de eerste sauna -, horecadienst op grond van de desbetreffende sauna -, horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de betrokken gasten verklaren deze als groep te beschouwen als groep en verder gebruik van de faciliteiten ontzeggen.
 Sauna-Thermen Ridderrode is wegens gegronde redenen bevoegd een sauna -, horecaovereenkomst te annuleren. De eventueel gedeponeerde waarborgsom of het vooruitbetaalde (deel van het) factuurbedrag zal in dat geval worden terugbetaald.
Sauna-Thermen Ridderrode is gerechtigd om het verlenen van (een) sauna -, horecadienst(en) achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt conform de huisregels. De gast moet in voorkomende gevallen Sauna-Thermen Ridderrode, na het eerste verzoek tot vertrek, na betaling verlaten. Er zal in dat geval geen terugbetaling van de prijs door Sauna-Thermen Ridderrode aan de gast verschuldigd zijn.
Sauna-Thermen Ridderrode kan alvorens een overeenkomst te sluiten of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanvullende eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, de persoonlijke hygiëne en de gezondheid van de gast. De gast kan worden verzocht een huisarts te raadplegen alvorens tot het complex te worden toegelaten.
Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van de meerbadenkaart door de houder, (een) derde(n) is Sauna-Thermen Ridderrode het recht de meerbadenkaart met onmiddellijke ingang vervallen te verklaren. Een meerbadenkaart is een jaar geldig, daarna vervalt het recht op betreffende diensten. Het saldo tegoed van de kaart volgens de administratie van Sauna-Thermen Ridderrode is bindend. Bij verlies of vermissing vervalt de kaart.
Ingeval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de factuurwaarde te betalen van de gereserveerde, bestelde sauna-, of horecafaciliteiten en diensten.
Indien niet alle overeengekomen sauna -, horecadiensten worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde sauna -, horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
Bedragen die Sauna-Thermen Ridderrode met het oog op de geannuleerde sauna -, horecaovereenkomst ten tijde van de annulering al aan derden verschuldigd is, dienen door de gast te allen tijde volledig aan Sauna-Thermen Ridderrode te worden vergoed, mits Sauna-Thermen Ridderrode niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
De gast is niet bevoegd een sauna -, horecaovereenkomst te annuleren. Ieder verzoek tot annuleren dient vergezeld te gaan van een onherroepelijk aanbod de hierna bepaalde bedragen te betalen. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Sauna-Thermen Ridderrode het aanbod niet binnen 1 werkdag na ontvangst verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de gast geen rechten ontlenen.
In geval van een geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalde sauna -, horecaovereenkomst zal het vooruitbetaalde factuurbedrag terugbetaald worden onder aftrek van de hierna bepaalde bedragen.

Wanneer een reservering voor de massage is gemaakt dan geldt voor annuleringen het volgende: • Annulering tot 1 maand voor bedoeld tijdstip hoeft de gast niets aan Sauna-Thermen Ridderrode te betalen. • Annulering tot 14 dagen voor bedoeld tijdstip moet de gast 25% van de factuurwaarde aan Sauna-Thermen Ridderrode betalen. • Annulering tot 7 dagen voor bedoeld tijdstip moet de gast 50% van de factuurwaarde aan Sauna-Thermen Ridderrode betalen. • Annulering tot 3 dagen voor bedoeld tijdstip moet de gast 60% van de factuurwaarde aan Sauna-Thermen Ridderrode betalen. • Annulering tot 24 uur voor bedoeld tijdstip moet de gast 80% van de factuurwaarde aan Sauna-Thermen Ridderrode betalen. • Annulering minder dan 24 uur voor bedoeld tijdstip moet de gast 100% van de factuurwaarde aan Sauna-Thermen Ridderrode betalen.

Wanneer een reservering uitsluitend voor sauna bezoek al dan niet met een lunch, diner, is gemaakt dan geldt voor annuleringen het volgende: • Annulering tot 24 uur voor bedoeld tijdstip hoeft de gast niets aan Sauna-Thermen Ridderrode te betalen.
 • Annulering minder dan 24 uur voor bedoeld tijdstip moet de gast 25% van de factuurwaarde aan Sauna-Thermen Ridderrode betalen.

Artikel 8 Vooruitbetaling, Waarborgsom en tussentijdse betaling.
Sauna-, of horecafaciliteiten en diensten waarvoor Sauna-Thermen Ridderrode tijdsruimte of diensten reserveert bij derden of eigen personeel moeten op het moment van reservering bij vooruitbetaling worden voldaan.
Sauna-Thermen Ridderrode kan te allen tijde van de gast verlangen dat deze aan Sauna-Thermen Ridderrode een waarborgsom betaalt ter hoogte van maximaal de factuurwaarde minus eventuele eerder door de gast verrichte tussentijdse betalingen.
Sauna-Thermen Ridderrode kan telkens tussentijdse contante betaling verlangen van inmiddels verleende sauna -, massage -, of horecadiensten.
Sauna-Thermen Ridderrode mag zich verhalen op het als gevolg van de voorgaande bepalingen betaalde bedrag terzake al datgene wat de gast uit welken hoofde ook aan Sauna-Thermen Ridderrode verschuldigd is of verschuldigd zal worden. Het eventuele overschot zal door Sauna-Thermen Ridderrode worden terugbetaald.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van Sauna-Thermen Ridderrode.
Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat Sauna-Thermen Ridderrode tegenover de gast slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Sauna-Thermen Ridderrode toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
Indien Sauna-Thermen Ridderrode aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar van Sauna-Thermen Ridderrode in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Sauna-Thermen Ridderrode beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Sauna-Thermen Ridderrode is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het gebouw zijn meegebracht door de gast. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Sauna-Thermen Ridderrode.
Indien aan de door de gast in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5 in rekening wordt gebracht, schade is ontstaan is Sauna-Thermen Ridderrode verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van schade of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake van de in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
Indien Sauna-Thermen Ridderrode goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en of achtergelaten zonder dat Sauna-Thermen Ridderrode daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Sauna-Thermen Ridderrode nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Sauna-Thermen Ridderrode opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Sauna-Thermen Ridderrode.
Bij het inschakelen van derden door Sauna-Thermen Ridderrode zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Sauna-Thermen Ridderrode is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
Sauna-Thermen Ridderrode is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van automatiseringsproblemen en schade als gevolg van water -, stroom - en gastoevoerproblemen.
Sauna-Thermen Ridderrode is niet aansprakelijk voor (andere) gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt tevens voor het geval Sauna-Thermen Ridderrode aansprakelijk is voor fouten van door Sauna-Thermen Ridderrode ingeschakelde derden, voor schade als gevolg van automatiseringsproblemen of water -, stroom – of gastoevoerproblemen, voor het niet-deugdelijk functioneren van door Sauna-Thermen Ridderrode bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd of voor (andere) gevolgschade.
Elk vorderingsrecht van de gast tegenover Sauna-Thermen Ridderrode tot vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, tenzij binnen die termijn tegen Sauna-Thermen Ridderrode een rechtsvordering is ingesteld.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Sauna-Thermen Ridderrode of haar leidinggevende ondergeschikten.
Aansprakelijkheidsstelling kan uitsluitend bij aangetekend schrijven of deurwaarders exploot rechtsgeldig geschieden.

Artikel 10 Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid van de gast.
De gast, evenals degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Sauna-Thermen Ridderrode, en of enige derde is of wordt geleden direct of indirect als gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming), onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast, degenen die de gast vergezellen, evenals voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier, enige stof, enige zaak waarvan hij/zij eigenaar of houder is/zijn of die onder zijn toezicht staat/staan.
De gast dient zich binnen het complex te onthouden van handelingen die in strijd zijn met de goede zeden.
De verantwoordelijkheid te voldoen aan de huisregels en of aan de aanvullend gestelde voorwaarden ligt bij de gast.
Het in het complex dragen van badkleding is niet toegestaan.

Artikel 11 Afrekening en betaling.
De gast is de in de sauna -, horecaovereenkomst bepaalde prijs aan Sauna-Thermen Ridderrode verschuldigd. De geldende prijzen zijn vermeld op lijsten welke door Sauna-Thermen Ridderrode op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de gast, op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief en prijswijzigingen ten gevolge van andere overheidsmaatregelen worden te allen tijde aan de gast doorberekend en is de gast aan Sauna-Thermen Ridderrode verschuldigd.
Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Sauna-Thermen Ridderrode.
Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no show, zijn door de gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De gast dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De gast evenals degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen aan Sauna-Thermen Ridderrode uit welken hoofde ook verschuldigd zijn.
Zolang de gast niet volledig aan al zijn verplichtingen tegenover Sauna-Thermen Ridderrode heeft voldaan is Sauna-Thermen Ridderrode gerechtigd om alle goederen welke door de gast in Sauna-Thermen Ridderrode zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast ten genoegen van Sauna-Thermen Ridderrode aan al zijn verplichtingen tegenover Sauna-Thermen Ridderrode heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Sauna-Thermen Ridderrode in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen. Sauna-Thermen Ridderrode houdt zich hierbij nu al, voor als dan, de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Sauna-Thermen Ridderrode uit welken hoofde dan ook tegenover de gast mocht hebben.
Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de gast binnen acht dagen na factuurdatum aan Sauna-Thermen Ridderrode te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Sauna-Thermen Ridderrode te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de gast de factuur binnen acht dagen voldoet.
Indien na de factuurdatum acht dagen verstreken is, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de gast in verzuim en is, naast de kredietbeperkingstoeslag, vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan wettelijke rente verhoogd met 2%.
Indien Sauna-Thermen Ridderrode invorderingsmaatregelen treft tegen de gast die in verzuim is, komen de kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, vallende op die invordering – met een minimum van € 175,-- ten laste van de gast.
Indien en voorzover tijdige betaling achterwege blijft is de gast in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Sauna-Thermen Ridderrode is nimmer gehouden bepaalde betaalmiddelen (zoals betaling door middel van creditcard) te accepteren en kan aan acceptatie van deze betaalmiddelen voorwaarden verbinden. 

Artikel 12 Overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Sauna-Thermen Ridderrode zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Sauna-Thermen Ridderrode afhankelijk is; de omstandigheid dat Sauna-Thermen Ridderrode een prestatie die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die Sauna-Thermen Ridderrode verhinderen haar verplichtingen tijdig, deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven en brand.
Tijdens overmacht worden de contractsverplichtingen van Sauna-Thermen Ridderrode opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sauna-Thermen Ridderrode niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn Sauna-Thermen Ridderrode en de gast beide bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Partijen zijn gehouden elkaar zo spoedig mogelijk in kennis te stellen indien zij als gevolg van overmacht niet in staat zijn aan enige verplichting uit de overeenkomst te kunnen voldoen.

Artikel 13 Gevonden voorwerpen.
In het gebouw en het grondgebied van Sauna-Thermen Ridderrode verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door de gast zo spoedig mogelijk bij Sauna-Thermen Ridderrode te worden ingeleverd
Van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen 30 dagen nadat deze in het gebouw of het grondgebied van Sauna-Thermen Ridderrode zijn achtergelaten bij Sauna-Thermen Ridderrode heeft gemeld, verkrijgt Sauna-Thermen Ridderrode de eigendom.
Indien Sauna-Thermen Ridderrode door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt dat, door middel van betaling van de verzendkosten voorafgaand aan de toezending, geheel voor rekening en risico van de gast. Sauna-Thermen Ridderrode is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen.
Op sauna -, horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Sauna-Thermen Ridderrode en de gast in geval de rechtbank bevoegd is in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Sauna-Thermen Ridderrode blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.